Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundację pod nazwą "Fundacja Archeologiczna" ustanowili Fundatorzy:

1. Alina Jaszewska

2. Sylwia Groblica

3. Włodzimierz Rebelski

4. Jacek Kasprzak

5. Sławomir Górka

6. Sławomir Kałagate

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze przy ul. Jedności 78, przed Notariuszem Aleksandrą Romanowską, w dniu 28 czerwca 2005 roku. (Repetytorium A Numer 6660/2005).

§2

Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6

Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.

§7

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem "Fundacja Archeologiczna".

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

1. Celami Fundacji są:

a) Upowszechnianie ochrony dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza ochrony dziedzictwa archeologicznego.

b) Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie archeologii i nauk historycznych.

c) Popularyzacja ochrony dziedzictwa kulturowego.

d) Udział w rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich w oparciu o istniejący potencjał architektoniczny i krajobrazowy.

e) Upowszechnianie poczucia tożsamości społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym.

f) Uczestniczenie i wspieranie współpracy pomiędzy archeologami w kraju i za granicą.

§10

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Wykonywanie i współfinansowanie zadań naukowo-badawczych w dziedzinie archeologii.

b) Organizowanie instytucji archeologicznych mających na celu ochronę dóbr kultury, w szczególności ochrony dziedzictwa archeologicznego.

c) Prowadzenie działalności gospodarczej.

d) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji naukowych, muzeów oraz organizacji działających na rzecz nauki w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego.

e) Organizowanie i wspieranie konferencji naukowych o tematyce związanej z ochroną dóbr kultury, w szczególności z ochroną dziedzictwa archeologicznego.

f) Organizowanie i wspieranie wystaw o tematyce związanej z ochroną dóbr kultury, w szczególności z ochroną dziedzictwa archeologicznego.

g) Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej w formie publikacji naukowych i popularno-naukowych.

h) Przyznawanie nagród i stypendiów.

§11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować lub wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§12

1. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

b) 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych

c) 92.52.A Działalność muzeów

§13

Fundacja może tworzyć oddziały, filie i zakłady.

§14

Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja może przystępować do spółek i konsorcjów.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK, DOCHODY I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI

§15

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych), który został wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§17

Majątek Fundacji jest lokowany na bankowych rachunkach, lokatach, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących według obowiązujących przepisów środki trwałe.

§18

1. Dochody Fundacji zwiększające jej majątek pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) subwencji osób trzecich i innych nieodpłatnych przysporzeń,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

e) dochodów z praw majątkowych,

f) odsetek bankowych,

g) dochodów z działalności gospodarczej.

§19

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§20

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§21

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystywania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji i zatwierdzone przez Radę Fundatorów.

3. Rokiem obrachunkowych Fundacji jest rok kalendarzowy.

§22

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundatorów, Rady Nadzorczej Fundacji, Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundatorów, Rady Nadzorczej Fundacji, Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundatorów, Rady Nadzorczej Fundacji, Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundatorów, Rady Nadzorczej Fundacji, Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§23

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundatorów,

b) Rada Nadzorcza Fundacji,

c) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

3. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundatorów podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundatorów podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

§24

Wszystkie organy Fundacji ustalają swój Regulamin. Regulamin Rady Nadzorczej Fundacji i Zarządu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.

§25

1. Organy Fundacji zbierają się co najmniej raz w roku w pierwszej połowie roku kalendarzowego na wspólnym posiedzeniu zwyczajnym.

2. Na wniosek co najmniej jednej trzeciej składu organu, jego przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie nadzwyczajne w możliwie najbliższym terminie.

§26

1. Podejmowanie uchwał:

a) Posiedzenie danego organu Fundacji zwołuje w formie pisemnej jego przewodniczący z wyprzedzeniem dwutygodniowym, z podaniem porządku obrad. W pilnych przypadkach okres ten może być skrócony do 48 godzin.

b) Organ Fundacji jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli na posiedzeniu obecnych jest więcej niż połowa członków organu łącznie z jego przewodniczącym, a w razie jego usprawiedliwionej nieobecności – z zastępcą przewodniczącego.

c) O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego organu, a w razie jego usprawiedliwionej nieobecności – głos jego zastępcy.

d) Podejmowanie uchwał w drodze korespondencyjnej, w tym elektronicznej, jest możliwe, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. W tym celu przesyła się członkom danego organu projekt uchwały. Uchwała nabiera mocy obowiązującej, jeśli w ciągu dwóch tygodni – począwszy od dnia otrzymania projektu uchwały przez wszystkich członków organu – zostanie oddana w formie pisemnej wymagana większość głosów. Przewodniczący organu może wyznaczyć dłuższy okres.

e) Ze wszystkich posiedzeń organów Fundacji sporządzany jest protokół. Protokół musi być podpisany przez przewodniczącego organu i protokolanta oraz przedłożony do zatwierdzenia danemu organowi na następnym posiedzeniu. Kopie zatwierdzonego protokołu przesyła się pozostałym organom.

f) Każdy członek organów Fundacji ma jeden głos.

RADA FUNDATORÓW

§27

1. Rada Fundatorów jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.

2. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy.

3. Rada Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji, podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych organów Fundacji.

§28

1. Rada Fundatorów może powiększać swoje grono o dalszych Fundatorów.

2. Kandydat na Fundatora musi posiadać rekomendację przynajmniej dwóch członków Rady Fundatorów.

3. Kandydat na Fundatora musi być przyjęty 4/5 głosów wszystkich członków Rady Fundatorów.

§29

1. Do Rady Fundatorów należy w szczególności:

a) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

b) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

c) Przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

d) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Radę Nadzorczą Fundacji i Zarząd Fundacji,

e) Zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej Fundacji i Zarządu Fundacji,

f) Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

g) Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu Fundacji.

§30

1. Rada Fundatorów na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący Rady Fundatorów jest wybierany na 4 lata.

§31

Rada Fundatorów pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundatorów, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Rady Nadzorczej Fundacji i Zarządu Fundacji.

§32

1. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, z tymże dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

§33

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundatorów mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w pkt 1 w posiedzeniach Rady Fundatorów ma charakter doradczy.

RADA NADZORCZA FUNDACJI

§34

1. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji mogą być powoływani spośród członków Rady Fundatorów.

2. Członkami Rady Nadzorczej Fundacji mogą być osoby spoza Rady Fundatorów, które zostaną wybrane zwykłą większością głosów przez Radę Fundatorów.

3. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Nadzorczej Fundacji i Zarządu Fundacji.

4. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji powoływani są na okres 4 lat.

5. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za swą pracę, po uzyskaniu akceptacji Rady Fundatorów.

6. Członkowstwo w Radzie Nadzorczej Fundacji ustaje w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji z funkcji przez członka Rady Nadzorczej Fundacji,

b) śmierci członka Rady Nadzorczej Fundacji,

c) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym pozbawienie praw publicznych lub zakaz wykonywania zawodu.

§35

1. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z 2-3 członków.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji powoływany jest przez Radę Fundatorów.

3. Z grona członków Rady Nadzorczej Fundacji Przewodniczący wybiera swego zastępcę.

§36

1. Rada Nadzorcza Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji.

2. Rada Nadzorcza Fundacji może w każdej chwili zażądać od Zarządu Fundacji informacji i sprawozdania, jak również przedłożenia dokumentów i ksiąg rachunkowych.

3. Rada Nadzorcza Fundacji dokonuje kontroli sporządzanego corocznie planu budżetowego i zatwierdza go jednogłośnie.

4. Rada Nadzorcza Fundacji przyjmuje coroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu Fundacji i udziela Zarządowi absolutorium.

ZARZĄD FUNDACJI

§37

1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu mianowanych na okres 3 lat przez Radę Fundatorów zwykłą większością głosów.

2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być powoływani spośród członków Rady Fundatorów lub spośród kompetentnych osób przez Radę Fundatorów zwykłą większością głosów.

3. Nie wolno łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i członka Rady Nadzorczej Fundacji.

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundatorów następuje w przypadku:

a) złożenia pisemnej rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e) przekroczenia 75 roku życia,

f) nienależytego wypełniania funkcji członka,

g) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

h) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym pozbawienie praw publicznych lub zakaz wykonywania zawodu.

§38

Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.

§39

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§40

1. Zadania Zarządu Fundacji

a) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b) Opracowanie rocznych i wieloletnich planów pracy,

c) Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

f) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

g) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych,

h) Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,

i) Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,

j) Powoływanie kierowników oddziałów, filii, zakładów i zatwierdzanie ich regulaminów.

§41

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie (Wiceprezes i Sekretarz Zarządu Fundacji).

§42

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§43

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§44

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundatorów.

§45

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundatorów.

2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§46

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granica, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

a) 92.52.B – Ochrony zabytków,

b) 92.51.C – Archiwizacji i składowania materiałów archeologicznych uzyskanych w wyniku prac archeologicznych,

c) 73.20.F - Prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie archeologii, historii i międzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie archeologii i historii.

2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczane będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd Fundacji, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

4. Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§47

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji. Nie wolno przy tym zmieniać celu działania Fundacji. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu wymaga ¾ głosów Rady Fundatorów.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§48

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, większością 4/5 głosów Rady Fundatorów.

§49

1. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić w wyniku jednogłośnej uchwały Rady Fundatorów, jeśli wobec zaistniałych warunków rzetelna i długotrwała realizacja celów Fundacji jest niemożliwa.

2. Uchwały o rozwiązaniu Fundacji nie można podjąć w trybie korespondencyjnym.

3. W razie rozwiązania Fundacji jej majątek powinien zostać przeznaczony na społecznie użyteczne cele związane z ochroną zabytków.

§50

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury.Kontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl