PRZETARGI

Wykonanie aktualizacji systemu informatycznego do projektu: „Wykonanie systemu informatycznego będącego częścią projektu pt.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku kościoła ewangelickiego na Archiwum archeologiczne, Centrum naukowo-konferencyjne i Regionalną Izbę Historyczną, położonego na działce nr ewid. 348, przy ul. Kościelnej 5 w Bytomiu Odrzańskim”, zrealizowanego w ramach projektu: „Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego – Schönaichianum – Centrum Historyczno-Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, numer projektu RPLB.04.04.01-08-0032/16. Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia Zamawiającego w aktualizacji i rozwoju platformy złożonej z kilku aplikacji, m.in. służącej do oznaczania stanowisk archeologicznych na mapie oraz prezentowania zbiorów on-line.

Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego: „Schonaichianum – Centrum Historyczno-Kulturalne” w Bytomiu Odrzańskim

1_CHK_2023_formularz_ofertowy_IT_załącznik_2

1_CHK_2023_projekt_umowy_IT_załącznik_3

1_CHK_2023_specyfikacja_aktualizacja_IT_załącznik_1

1_CHK_2023_Zapytanie_ofertowe_IT

CHK BYTOM - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do 8 maja 2018 roku, godz. 13.00

CHK Bytom - Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert do 27.04.2018

CHK Bytom odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert do 8.05.2018

Ogłoszenie nr 525693-N-2018 z dnia 2018-03-16 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 525693-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 525693-N-2018 - termin do 27.04.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 525693-N*2018 - termin do 8.05.2018

Załączniki 1-8 SIWZ i wzór umowy

CHK Bytom - Projekt budowlany - Budynek

CHK Bytom Odrz

CHK Bytom Odrz

CHK Bytom Odrz

Projekt wykonawczy - konstrukcje cz

CHK Bytom - projekt wykonawczy - konstrukcje cz. 2

Projekt wykonawczy - konstrukcje cz

CHK Bytom STWOiR cz. budowlana

CHK Bytom - STWOiR instalacje

CHK Bytom decyzja LWKZ (konserwator zabytków)

CHK Bytom - oświadczenie projektantów

CHK Bytom wizualizacja elewacji

Kosztorysy

Kosztorys sanitarny

CHK Bytom wykaz stali

CHK Bytom rys. 5 konstrukcja

CHK Bytom rys. 6 konstrukcja

CHK Bytom rys. 9 konstrukcja

CHK Bytom rys 1a stopa F-1, F-5

CHK Bytom rys 21 nadproze stalowe

CHK Bytom rys 22 slup S-5

CHK_Bytom_rys_29a_balustrady_wew

CHK_Bytom_rys_29b_balustrady_wew

CHK_Bytom_rys_29c_balustrady_wew

Projekt wykonawczy - konstrukcje cz

CHK Bytom - STWOiR instalacje

CHK Bytom - oświadczenie projektantów

Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert


Kontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl