Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 13

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne są periodykiem naukowym, wydawanym od roku 1992 przez Oddział w Poznaniu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Jest to wydawnictwo recenzowane, ukazujące się w cyklu rocznym, od 2012 roku obecne na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne na bieżąco prezentują wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych w szeroko pojętej Wielkopolsce, zarówno w formie sprawozdań, jak również pełnych opracowań.

Obecny – 13 tom Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych dedykowany jest prof. dr hab. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, pierwszej Redaktor Naczelnej WSA, ku uczczeniu jej 80-tej rocznicy urodzin.

Czytelnik znajdzie w nim jak zwykle omówienia najnowszych archeologicznych prac badawczych prowadzonych w Wielkopolsce, prezentujących całe spektrum chronologiczne od paleolitu po czasy nowożytne. Publikujemy również dwa artykuły poświęcone problemowi (od)budowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, stanowiące pisemną formę wystąpień wygłoszonych w ramach zorganizowanego przez Oddział SNAP w Poznaniu panelu dyskusyjnego p.t. ”Rekonstrukcje dawnych zabudowań w mieście – przykład poznańskiego Zamku na Górze Przemysła”.Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne
Tom: 13
Redakcja: Alina Jaszewska
Oprawa: miękka
Format: A4
Stron: 288
ISBN 978-83-931388-2-1
ISSN 1734-4549


Spis treści

Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin profesor Zofii Kurnatowskiej

Część 1 – Materiały i sprawozdania z badań terenowych

Ewa Pawlak, Piotr Wawrzyniak
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku nr 6 (AZP 54-31/105) w miejscowości Kijewo, gm. Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie w 2011 roku
Marcin Krzepkowski, Adriana Romańska, Iwona Sobkowiak-Tabaka
Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Sobocie, stan. 20, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie
Jarosław Rola, Daniel Makowiecki
Depozyty akwatyczne wydobyte z dna jeziora Płotki koło Piły
Jakub Stępnik, Tomasz Stępnik
Sprawozdanie z badań archeologicznych cmentarza ciałopalnego kultury łużyckiej w miejscowości Palędzie, gm. Dopiewo, pow. poznański
Justyna Żychlińska, Ewa Witczak
Osada ludności kultury łużyckiej na stanowisku nr 2 w Ulimiu, gm. Deszczno, pow. gorzowski, woj. lubuskie
Magdalena Stasiak
Popielnice ze zniszczonego grobu kultury pomorskiej z Dzierzążenka-Lisiej Góry, stan. 9, gm. Złotów, pow. złotowski, woj. wielkopolskie
Anna Wrzesińska
Opracowanie antropologiczne ciałopalnych szczątków ludzkich z miejscowości Dzierzążenko-Lisia Góra, gm. Złotów, pow. złotowski, woj. wielkopolskie
Łukasz Kaczmarek
Zapinki brązowe ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Artur Sobucki
Osada kultury wielbarskiej w Mierzynie, stan. 37, gm. Międzychód, pow. loco, woj. wielkopolskie. Wstępne wyniki badań
Paulina Wesołowska
Osada ludności kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego w Gółkowie, stan. 12, gm. Słupca, pow. słupecki, woj. wielkopolskie
Paweł Pawlak
Pozostałości pradziejowego i wczesnośredniowiecznego osadnictwa odkryte w Kromolicach, stan. 19, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie
Paweł Pawlak
Wyniki badań na stanowisku nr 9 w Graboszewie, gm. Strzałkowo, pow. słupecki, woj. wielkopolskie w 2010 roku
Andrzej Kowalczyk Dariusz Paprocki
Relikty nowożytnego kompleksu młyńskiego w Raduszynie, gm. Murowana Goślina, pow. poznański
Magdalena Poklewska-Koziełł
Kafle z badań archeologicznych na terenie klasztoru cysterek w Owińskach, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie
Zbigniew Woźniak
Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku nr 1 (A1- 16) w Brudnowie, gm. Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie. Komunikat z badań
Andrzej Sikorski, Zbigniew Woźniak, Daniel Żychliński
Ślady produkcyjne na kaflu licowym z Brudnowa, stan. 1, gm. Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie
Tomasz Stępnik
Studnie ze Stęszewa, pow. poznański. Przyczynek do badań nad okresem nowożytnym w Wielkopolsce
Andrzej Michałowski, Artur Różański, Jacek Wierzbicki
Wstępne wyniki badań osad z okresu neolitu, przedrzymskiego i wczesnego średniowiecza w Grabkowie, stan. 7, gm. Kowal, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie
Ewa Pawlak, Piotr Wawrzyniak
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w miejscowościach Dąbrowa, gm. Dopiewo oraz Szczytniki i Kamionki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie w 2011 roku
Piotr Pachulski Robert Prawniczak Daniel Żychliński
Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w związku z budową obwodnicy miasta Mogilna, pow. loco, woj. kujawsko-pomorskie

Część 2 – Zamek królewski w Poznaniu w świetle rekonstrukcji dawnych zabudowań

Tomasz Olszacki
Średniowieczny zamek królewski w Poznaniu: perspektywy badań i możliwości interpretacji
Tomasz Ratajczak
Zamek Przemysła czy Gargamela? Uwagi na temat kontrowersyjnej budowy atrapy zabytku w Poznaniu

Część 3 – Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu

Henryk Machajewski
Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w 2011 roku

Część 4 – Varia

Marcin Bigos
Organizacja i kierownictwo w praktyce archeologicznej. Kilka uwag teoretycznych i praktycznych


Książkę możesz nabyć w sklepie Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej.


Kontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl