Myszęcin, stanowisko 19. Od młodszej epoki kamienia po XX wiek

Fundacja Archeologiczna otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych, na realizację projektu: Myszęcin, stanowisko 19. Od młodszej epoki kamienia po XX wiek”.

Projekt ma na celu opublikowanie drukiem wyników ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w latach 2005-2007 na stanowisku nr 19 w Myszęcinie, pow. świebodziński, woj. lubuskie. Badania poprzedzały budowę autostrady A-2. Przeprowadziła je Fundacja „Patrimonium” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Materiał zabytkowy związany jest z osadnictwem ludności kultury hamburskiej (materiały będą publikowane w osobnym opracowaniu), kultury pucharów lejkowatych, kultury łużyckiej i pomorskiej, osadnictwo związane z młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich, cmentarzysko ciałopalne i osadę z okresu wczesnego średniowiecza, cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza, osadnictwo z okresu późnego średniowiecza i nowożytności oraz relikty funkcjonującego tu obozu pracy w latach 40. XX wieku, w czasach II wojny światowej.

Celem zadania jest opublikowanie drukiem, a przez to upowszechnienie materiałów archeologicznych pozyskanych w wyniku ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w Myszęcinie na stanowisku nr 19 (AUT 45). Stanowisko odkryte zostało w 1996 roku przez Jarosława Lewczuka podczas badań powierzchniowych prowadzonych w ramach rozpoznania AZP. Zostało pozytywnie zweryfikowane w 2003 roku przez Józefa Bednarczyka w trakcie badań powierzchniowych związanych z planowaną budową autostrady A-2. W latach 2005-2007 przeprowadzono wyprzedzające badania archeologiczne. Kierownikami badań byli mgr Michał Sip z Fundacji „Patrimonium” oraz czasowo mgr Paweł Wiktorowicz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu. Rozpoznano powierzchnię 970,56 ara, rejestrując 2257 obiektów archeologicznych, 49619 ułamków i całych naczyń, 11708 artefaktów krzemiennych, a ponadto: kości ludzkie, kości zwierzęce, polepę oraz zabytki kamienne, żelazne, brązowe, srebrne, ołowiane i inne.

Pozyskane materiały źródłowe można łączyć z następującym osadnictwem:

1. Kultury hamburskiej – 13 skupisk krzemienic, z których pochodzi zbiór 11708 wytworów krzemiennych (materiał wyłączony z opracowania);

2. Kultury pucharów lejkowatych – 1 obiekt, 214 ułamków naczyń;

3. Kultury łużyckiej – 409 obiektów, 37248 ułamków naczyń, 7 przedmiotów kamiennych, 7 ciężarków tkackich, 3 przęśliki gliniane, 40 przedmiotów wykonanych ze stopu brązu;

4. Kultury pomorskiej – 28 obiektów, 3051 fragmentów ceramiki, 4 przedmioty kamienne;

5. Osadnictwem z młodszego okresu przedrzymskiego – 2 obiekty, 131 fragmentów ceramiki,

6. Z osadnictwem z okresu wpływów rzymskich – 3 obiekty osadnicze oraz 1 grób związany z kulturą wielbarską, 3 zapinki wykonane ze stopu brązu;

7. Z osadnictwem wczesnośredniowiecznym: 72 pewne groby ciałopalne i 100 domniemanych, 816 fragmentów ceramiki, topór żelazny, kościana okładzina grzebienia, 3 przęśliki gliniane, 2 noże żelazne, osełka kamienna; 4 obiekty osadnicze, 138 fragmentów ceramiki; 41 grobów szkieletowych, 2 naczynia ceramiczne, 11 żelaznych noży, 6 kabłączków skroniowych, żelazne okucia wiadra drewnianego;

8. Z osadnictwem z okresu późnego średniowiecza – 313 fragmentów ceramiki;

9. Z osadnictwem z okresu nowożytnego – 4 obiekty, 8715 fragmentów naczyń glinianych;

10. Relikty obozu pracy z lat 40. XX wieku – 248 obiektów, 1 grób szkieletowy.

Opracowania poszczególnych faz zasiedlenia stanowiska zostaną scalone przez Ewę i Pawła Pawlaków.

Książka będzie prezentowała wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2005-2007 na stanowisku nr 19 w Myszęcinie w woj. lubuskim. Materiały zabytkowe, dokumentacja wyników badań oraz opracowania znajdują się w dyspozycji Fundacji "Patrimonium", która zobowiązała się do ich udostępnienia Fundacji Archeologicznej i redaktorom. Redaktorzy będą musieli uporządkować pliki w opracowaniach poszczególnych faz kulturowych i wykonać redakcję tekstu (usunięcie błędów, literówek itp.), zapisać w osobnych plikach teksty, ryciny, mapy, rysunki, zdjęcia (.tiff lub .jpg), podpisy pod rycinami, tabelami, wykresami, sprawdzić cytowanie rycin w tekście, ujednolicić system przypisów, ujednolicić i połączyć wykazy literatury. Materiał ilustracyjny należy opracować graficznie pod kątem druku cyfrowego.

Publikacja w języku polskim, z obszernymi streszczeniemi w języku angielskim. Podpisy pod ryciny, tabele i zdjęcia w języku polskim i angielskim. Format A4, około 40 arkuszy wydawniczych, druk cyfrowy, nakład 160 egzemplarzy.

Spis treści (planowany):

Wprowadzenie – Ewa i Paweł Pawlak

Iwona Hildebrandt-Radke – Wykształcenie litologiczne i główne fazy depozycji osadów na stanowisku archeologicznym Myszęcin nr 19

Andrzej Krzyszowski – Osadnictwo neolityczne

Iga Fabiszak, Michał Sip – Zespół osadniczy ludności kultury łużyckiej

Iga Fabiszak, Michał Sip – Osada ludności kultury pomorskiej

Tomasz Skorupka – Elementy osadnictwa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i

wpływów rzymskich oraz grób kultury wielbarskiej

Paweł Pawlak – Cmentarzysko ciałopalne i osada ze starszego stadium wczesnego średniowiecza

Marcin Krzepkowski – Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe

Paweł Pawlak – Relikty osadnictwa z młodszego stadium wczesnego średniowiecza

Arkadiusz Tabaka – Pozostałości osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego

Marcin Krzepkowski – Obiekty z okresu II wojny światowej (związane z budową autostrady i

funkcjonowaniem obozu pracy Bratz)

Iga Fabiszak, Michał Sip – Obiekty niedatowane

Zakończenie – Ewa i Paweł Pawlak

Literatura

Katalog obiektów

Aneks 1 Artur Rewekant, Wyniki badań antropologicznych szczątków ludzkich z

wczesnośredniowiecznego, ciałopalnego cmentarzyska w Myszęcinie

Aneks 2 Artur Rewekant Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska

szkieletowego w Myszęcinie

Aneks 3 Artur Rewekant Wyniki badań antropologicznych pochówku szkieletowego związanego z

obozem pracy Bratz w Myszęcinie

Aneks 4 Marta Osypińska Analiza archeozoologiczna szczątków zwierzęcych z wielokulturowego

stanowiska nr 19 w Myszęcinie

Aneks 5 Maciej Jórdeczka Kamieniarstwo pradziejowe na stanowisku nr 19 w Myszęcinie

Aneks 6 Joanna Abramów Wyniki analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska

archeologicznego 19 w Myszęcinie

Aneks 7 Tomasz Stępnik Skład taksonomiczny prób węgli drzewnych ze stanowiska nr 19 w

Myszęcinie

Streszczenie w języku angielskim


Kontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl